schee.cz

Numerické metody I

 • Strojová reprezentace čísel
 • Chyby a jejich šíření
 • Kořeny nelineární 1D rovnic
 • Kořeny polynomiálních rovnic
 • Interpolace
 • Numerická integrace
 • Obyčejné diferenciální rovnice
Studijní text ke kurzu Numerické metody I (živý text, stále se vyvíji :-) ) Zadání zápočtové úlohy

Numerické metody II

 • Klasifikace parciálních diferenciálních rovnic
  • Hyperbolická PDR - vlnová rovice
  • Parabolická PDR - rovnice difůze
  • Eliptická PDR - Poissovova rovnice
 • Okrajové podmínky
  • Dirichletova
  • Neumanova
  • Cauchy
 • Metoda konečných diferencí
 • Relaxační schéma a eliptické differenciální rovnice
  • Jacobiho metoda
  • Gauss-Seidelova metoda
 • Hyperbolická rovnice
  • Forward-time centered-space (FTCS)
  • Lax-Friedrichs
  • Leap-frog
  • Crank-Nicholson

(c) schee.cz, 2016